tuong-1

KHÓA LỄ HÀNG TUẦN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử

Để thực hành sự an lạc cho thân tâm, để học và thực tập cho cuộc sống có thành tựu, và để hiểu thêm lời dạy của Đức Thế Tôn, làm lợi lạc cho chính mình và mọi người, trên con đường giác ngộ, giải thoát. Tại Tu Viện  Linh Sơn Pháp Bảo có những thời khóa tu tập hàng tuần, thứ 7 và chủ nhật:

Ngày thứ 7:  Vào lúc 4:00 PM – Đạo Tràng Pháp Hoa tụng và sau thời kinh chia sẻ những lời Phật dạy trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

 

Ngày chủ nhật: Vào lúc 11:00 AM – Đạo Tràng Pháp Hoa tụng và sau thời kinh chia sẻ những lời Phật dạy trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Mỗi tháng ngày 14 ÂL. và 30 ÂL (tháng thiếu 29 ÂL) Vào lúc 7:00 PM Lễ Sám Hối.

Chúng tôi thay mặt TV kính mời quý Đạo hữu Phật tử về dự lễ và cùng nhau sách tấn thực tập lời dạy của Đức Phật.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM Tu Viện LSPB.

Trụ Trì

TT Thích Thông Quán.