marina

CHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SANH THANKSGIVING

THÔNG BÁO

Nhân lễ Thanksgiving 2016 – Tu Viện LINH SƠN PHÁP BẢO – Tổ chức phóng sanh cá nơi vùng biển MARINE DEL REY CALIFORNIA. Sunday. November,27.2016.

Quý vị có nhu cầu muốn cùng chúng tôi phóng sanh và cầu nguyện.

Xin liên lạc qua số phone ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

PT. Đồng Khánh 714-603-4848

PT. Ng Hùng 714-867-4808

PT. Diệu Hồ 714-612-6545

mar