slider_chanhdien

Chánh Điện

Cửa Phật rộng mở, đưa chúng sanh đi vào nẻo thiện

Pháp môn phương tiện, dắt hữu tình ra khỏi đường mê