slider3

Quán Thế Âm Bồ Tát

Cánh tay Bồ Tát luôn che chở
Biển khổ Ngài đi cứu độ đời