slider3

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chỗ nào khấu cần chỗ đó ứng  hiệu

Cam lồ nhành dương rưới khắp tam thiên