slider5

Tổ Ấn Trùng Quang

Ngô bản lai tư thổ – Truyền pháp cứu mê tình.
Nhất hoa khai ngũ diệp – Kết quả tự nhiên thành