slider5

Nhà Thờ Tổ

Tiền nhân là đấng cao minh
Cháu con hưng phát, lòng thành ghi ơn