contact us icon

Liên Hệ Chùa

Linh Sơn Pháp Bảo

  • Địa chỉ:         8962 Emerald Ave, Westiminster, CA 92683
  • Điện thoại:  (714) 902-1108
  • Email:           tambinhtam@yahoo.com

————————————————————