but

SÉT DO SẮT SINH RA – TRỞ LẠI ĂN SẮT

Như sét từ sắt sinh …

Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến thầy Tỳ-kheo Tissa.

Thượng tọa Tissa được cúng dường tấm vải thô để may y. Chị của thầy thương em, rọc vải bỏ vào cối giả cho mềm, loại bỏ những sợi thô làm thành một tấm vải mới mịn đẹp. Khi tấm vải đã được may thành y, thầy rất thích và định bụng ngày mai sẽ đắp. Ngờ đâu ngay ngày hôm ấy thầy bị bội thực chết tái sanh thành con rận nằm trong chiếc y mới. Các vị tỳ kheo thỉnh ý chia y. Nhưng Đức Thế Tôn dạy hãy dời việc chia y bảy ngày.

Tôn giả làm theo lời dạy. Cuối ngày thứ bảy, con rận chết và tái sanh lên cõi trời Ðâu-suất. Ngày thứ tám, đức Phật cho phép chúng Tăng chia y.

Lúc bấy giờ Ngài mới nói:

– Tissa đã tái sanh làm con rận trong y mới của mình. Khi các ông định phân chia y, con rận đã nổi giận. Nó sẽ chống lại các ông, và sẽ đọa địa ngục. Vì lẽ đó Ta bảo để y lại. Hiện nay thì Tissa đã sanh lên cõi trời Ðâu-suất, Ta mới cho phép các ông lấy y đem chia.

Rồi ngài giảng them:

– Tham ái thật là vấn đề lo lắng lớn của chúng sanh, như gỉ sét phát sanh từ sắt, trở lại ăn mòn sắt, tham ái phát sanh từ chúng sanh và đưa chúng sanh vào ba đường ác.

Phật nói kệ:

“Như sét từ sắt sanh,

Sắt sanh lại ăn sắt,

Cũng vậy, quá lợi dưỡng

Tự nghiệp dẫn cõi ác.”

tieu

Vì chúng sanh đa bịnh, nên Chư Phật mới cho nhiều loại thuốc để trị bịnh chúng sanh, có gặp được thuốc cũng là có duyên, nhưng có uống thuốc thì mới khỏi bịnh chứ, cũng như thế người có học Phật thì tuệ căn trong sáng lợi ích mọi loài, người chưa học Phật thì làm sao Nhiêu-ích hữu-tình; vậy thì chúng ta có nhân duyên nếu gần gũi được thì chia sẽ và mở bày giúp cho mọi người hiểu được thì tuệ căn trong sáng cảnh trái duyên tự nhiên không còn nữa.

(Sưu tầm)